EPROPOS 2016

Správa podnikovej dokumentácie

Dnešný prístup:

 • + Správa procesov
 • + Široká škála informácií
 • - Široká škála informacií
 • - Vlastná databáza = technologická závislosť
 • - Zmeny v konštrukcii neprebiehajú online
 • - Je PLM skutočne PLM ???
 • - A...dlhá implementácia

EPROPOS - Tvorba dokumentov jediným kliknutím

Automaticky vytvára:

 • Dopyty – na jedného alebo viacerých dodávateľov
 • Cenové ponuky
 • Objednávky – na materiál, kooperácie
 • Sprievodky (technologické postupy)
 • Stavy rozpracovania výroby, kde sa diel nachádza
 • Dodacie listy – čiastočné, úplné atď.
 • Faktúry

Nový prístup

 • Zdrojom informácií je konštrukcia Až 70 %
 • Potreba on-line prístupu ku konstrukčným dátam a zmenám      pre všetky oddelenia
 • Vytvorenie prehľadného archívu pre všetky dokumenty spoločnosti

EPDM

 • On line prístup k dátam
 • Realizuje okamžité zmeny
 • Revízie, verzie
 • Archív
 • Všetko v reálnom čase na základe zmeny konštrukčných a výrobných dát

EPROPOS – Intuitívne prostredie

 • EPROPOS graficky, praxou overenými metódami informuje používateľa o stavoch kde sa dokument a vyrábaný diel nachádza (napr. Ponuka, Príprava výroby, Dodávka)
 • Potrebné tlačidlá sa automaticky rozsvecujú
 • Jednotlivé štádiá spracovania dokumentu a výroby sú prehľadne zobrazované v jednom okne
 • Používateľ graficky vidí stav spracovaného dielu

EPROPOS graficky usmerňuje užívateľa:

 • Operácie - parametre
 • Čaká sa na materiál
 • Či sa jedná o samostatný diel, zostavu, nakupovaný diel
 • Do akej zostavy vyrábaný diel patrí
 • O stave dodávky (dodané, čiastočne dodané, hotové, nedodané)

EPROPOS vyhodnocuje

 • Ziskovosť zákazky
 • Rozpracovanie jednotlivých zákaziek k termínu odovzdania
 • Vyťaženosť strojov
 • Odhady objemu výroby
 • Očakávané výnosy za zvolené obdobie
 • Odpracované časy jednotlivých pracovníkov , atď.

EPROPOS - Sklad

Nakupované diely
Štandardné diely = STN,DIN,ISO, ČSN
Materiál = Tyčový, Profily

EPROPOS - Licenčná zmluva

Licenčná zmluva EULA v.05
PREDTÝM NEŽ ZAČNETE TENTO SOFTVÉROVÝ PRODUKT POUŽÍVAŤ, PREČÍTAJTE SI POZORNE NASLEDOVNÚ LICENČNÚ ZMLUVU:


Nositeľom všetkých autorských majetkových práv k SOFTVÉROVÉMU PRODUKTU (vrátane, ale bez obmedzenia na všetky zobrazenia, fotografie, animácie, videozáznamy, zvukové záznamy, texty a aplety, ktoré sú súčasťou SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU), ako aj tlačených i elektronických materiálov dodávaných so SOFTVÉROVÝM PRODUKTOM a všetkých kópií SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU, je AXYZ - COMP, s.r.o. (ďalej aj ako „poskytovateľ licencie“) .
LICENČNÁ ZMLUVA neudeľuje POUŽÍVATEĽOVI žiadne práva v spojení s ochrannými známkami / logami AXYZ - COMP, s.r.o. .
Táto zmluva (ďalej aj ako „licenčná zmluva“ ) je licenčnou zmluvou medzi Vami , koncovým používateľom (oprávneným z licencie) a poskytovateľom licencie a výrobcom SOFTVÉRU s názvom EPROPOS (ďalej aj ako „SOFTVÉROVÝ PRODUKT“, alebo „SOFTVÉR“ ) . Licencia je vždy poskytnutá poskytovateľom licencie aj keď vstúpi do obchodného vzťahu s koncovým používateľom AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR .
SOFTVÉROVÝ PRODUKT zahŕňa softvér, dokumentáciu v tzv. „on-line“ alebo v elektronickej forme, nosné médiá a môže obsahovať ďalšie materiály v tlačenej alebo elektronickej podobe, ďalej len SOFTVÉROVÝ PRODUKT.
Poskytovateľ licencie udeľuje používateľovi licenciu k používaniu SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU v rozsahu stanovenom touto licenčnou zmluvou. LICENCIA PODĽA TEJTO ZMLUVY VÁS NEOPRÁVŇUJE K AKÉMUKOĽVEK INÉMU NAKLADANIU SO SOFTVÉROVÝM PRODUKTOM, NEŽ AKO JE UPRAVENÉ TOUTO ZMLUVOU, ALEBO AKO VYPLÝVA Z PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV.
Licenčná zmluva je uzatvorená otvorením obalu s inštalačnými médiami, inštaláciou, registráciou produktu, alebo použitím softvérového produktu, a to okamžikom, ktorý nastane najskôr.
Na základe tejto licenčnej zmluvy Vám poskytovateľ licencie udeľuje nevýhradné právo používať SOFTVÉROVÝ PRODUKT:
Softvérový produkt môže inštalovať, otvárať, zobrazovať, spúšťať či iným spôsobom používať (ďalej aj ako „používať“) toľko používateľov, k akému počtu vlastní koncový používateľ licenciu.


1. UDELENIE LICENCIE. Podľa typu licencie sú Vám udelené nasledujúce práva používania:
a/ ZÁKLADNÁ LICENCIA PRE JEDNÉHO POUŽÍVATEĽA . Licencia oprávňuje inštalovať a spúšťať jednu kópiu softvérového produktu jedným zamestnancom používateľa. Licencia neoprávňuje k spúšťaniu softvérového produktu súčasne na viac počítačoch.
b/ SIEŤOVÁ LICENCIA . Licencia oprávňuje k inštalácii softvérového produktu lokálne na sieti a oprávňuje k spúšťaniu softvérového produktu ľubovoľným zamestnancom používateľa , ktorý má prístup k sieti ( vždy len jedna osoba) .
c/ BEZPLATNÉ LICENCIE. Softvérový produkt označený ako DEMO VERZIA môže používateľ získať od poskytovateľa licencie bezplatne a môže ho používať jedným používateľom. K bezplatne šíreným produktom neposkytuje poskytovateľ licencie žiadne záruky, nezodpovedá za vady ani škodu .Licencia je časovo obmedzená na 30 dní od inštalácie softvérového produktu.

2. POVINNÁ AKTIVÁCIA. K aktivácii SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU dôjde spôsobom popísaným po spustení SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU. V SOFTVÉROVOM PRODUKTE môžu byť obsiahnuté technologické prostriedky, ktoré boli navrhnuté s cieľom zabrániť použitiu SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU bez licencie. Poskytovateľ licencie použije tieto prostriedky k potvrdeniu, že používateľ používa legálne licencovanú kópiu SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU. SOFTVÉROVÝ PRODUKT môže pre svoju prevádzku vyžadovať občasné spojenie s licenčným serverom poskytovateľa licencie pre účely overenia legálnosti použitia licencie.

3. ZÁKAZ PRENÁJMU. PRÁCA PRE INÉ SUBJEKTY. Je zakázané SOFTVÉROVÝ PRODUKT prenajímať, požičiavať, zdieľať, poskytovať sublicenciu iným subjektom (právnickej alebo fyzickej osobe) alebo iným spôsobom umožniť tretím stranám jeho využitie s výnimkou prípadov kedy iná osoba zabezpečuje prevádzkové potreby používateľa (vlastníka licencie) a súčasne v SOFTVÉROVOM PRODUKTE pracuje iba s účtovnou jednotkou používateľa, napr. externá účtovníčka. Inou osobou je klient účtovnej firmy alebo jeho zamestnanec a pristupuje k sieťovej verzii SOFTVÉROVÝ PRODUKT, kedy oprávneným z licencie je účtovná firma, ktorá spracováva AGENDU (napr. účtovníctvo, daňovú evidenciu a inú ekonomickú agendu) pre potreby tohto klienta. Klient má udelenú základnú licenciu SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU alebo rozšírenú licenciu pre viac používateľov. Vzťah účtovnej firmy a jej klienta je pre potreby tejto zmluvy definovaný takto: Účtovná firma je podnikateľom s predmetom činnosti vedenie účtovníctva a fakticky spracováva agendu klienta (vrátane účtovných a daňových uzávierok) a zmluvne zodpovedá za správne spracovanie účtovníctva klienta. Vo uvedených prípadoch musí byť pre všetky pristupujúce osoby vyčlenená licencia k SOFTVÉROVÉMU PRODUKTU.
S výnimkou uvedených prípadov môžu licenciu k SOFTVÉROVÉMU PRODUKTU používať iba zamestnanci používateľa, t.j. nie je dovolené zdieľanie sieťových, alebo nesieťových licencií pracovníkom viacerých subjektov. Pokiaľ chce iný subjekt používať SOFTVÉROVÝ PRODUKT, musí mu byť udelená minimálne základná licencia k SOFTVÉROVÉMU PRODUKTU, ak sa nejedná o vzťah vymedzený zhora v tomto odseku pod. písm. a/ až c/.

4. INOVÁCIA. Inováciou SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU rozumieme aktualizáciu( update) a upgrade SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU. Softvérový produkt podlieha ustanoveniam licenčnej zmluvy platným v okamihu jeho vydania. Pri INOVÁCII je vlastník licencie povinný uzavrieť novú LICENČNÚ ZMLUVU vzťahujúcu sa na inovovaný SOFTVÉROVÝ PRODUKT, k čomu dôjde jedným zo spôsobov, vymenovaných v úvodnom odseku tejto zmluvy.

5. PODPORA A AKTUALIZÁCIA. Službu PODPORA A AKTUALIZÁCIA (ďalej len PODPORA A AKTUALIZÁCIA) môžete používať iba v prípade, že používateľovi bola udelená licencia k SOFTVÉROVÉMU PRODUKTU, ku ktorému sa PODPORA A AKTUALIZÁCIA vzťahuje. Cena za PODPORU A AKTUALIZÁCIU je vždy pre príslušné obdobie stanovená v PLATNOM CENNÍKU PRODUKTOV poskytovateľa licencie ,alebo distribútora.
V prípade keď používateľ vlastní súčasne viac SOFTVÉROVÝCH PRODUKTOV, je povinný platiť podporu a aktualizáciu pre všetky SOFTVÉROVÉ PRODUKTY súčasne. Nie je možné objednať podporu a aktualizáciu iba pre niektoré SOFTVÉROVÉ PRODUKTY.


6. PREVOD LICENCIE. LICENCIA JE NEPREVODITEĽNÁ . Používateľ nie je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie SFTVÉROVÉHO PRODUKTU ("sublicenciu“).


7. TERITÓRIUM . Použitie licencie je obmedzené na územie štátu, v ktorom bola softvérová licencia zakúpená .


8. SPÄTNÁ ANALÝZA SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU NIE JE POVOLENÁ. Používateľ nesmie akokoľvek využiť znalosti o myšlienkach, postupoch, štruktúre, algoritme a použitých metódach, na ktorých je SOFTVÉROVÝ PRODUKT založený alebo ktoré obsahuje, aj keď ich získal pri oprávnenom použití SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU, okrem ich nevyhnutného použitia k dosiahnutiu vzájomného funkčného prepojenia SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU s inými počítačovými programami. Tieto znalosti nesmú byť využité ani k vývoji, zhotoveniu alebo k obchodnému využitiu iného počítačového programu, ani k inému jednaniu ohrozujúcemu alebo porušujúcemu autorské právo a obchodné záujmy poskytovateľa licencie. O týchto znalostiach je POUŽÍVATEĽ povinný zachovávať mlčanlivosť voči tretím osobám.

9. VYHRADENIE PRÁV. Všetky práva, ktoré nie sú používateľovi touto LICENČNOU ZMLUVOU výslovne udelené, sú vyhradené poskytovateľovi licencie. Licencia je poskytnutá ako nevýhradná.

10. CENA LICENCIE. Okrem výslovne označených BEZPLATNÝCH LICENCIÍ je licencia k SOFTVÉROVÉMU PRODUKTU poskytovaná úplatne. Výška ceny za poskytnutie LICENCIE k SOFTVÉROVÉMU PRODUKTU je stanovená v PLATNOM CENNÍKU PRODUKTOV poskytovateľa licencie , alebo distribútora.

11. UKONČENIE LICENCIE . Pokiaľ nie je stanovené inak, poskytuje sa licencia na dobu NEURČITÚ. Túto LICENČNÚ ZMLUVU je možné zrušiť dohodou.
V prípade porušenia tejto LICENČNEJ ZMLUVY používateľom je poskytovateľ licencie oprávnený od tejto zmluvy písomne ODSTÚPIŤ. Odstúpenie nadobúda účinnosť okamihom jeho doručenia používateľovi. Odstúpením od tejto zmluvy nie je dotknuté právo poskytovateľa licencie na zaplatenie ceny licencie, ak bola licencia poskytnutá úplatne, ani nárok na náhradu škody.
Túto zmluvu je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená písomne VYPOVEDAŤ s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
SOFTVÉROVÝ PRODUKT môže mať v okamihu obstarania stanovený dátum UKONČENIA PRÁVA POUŽITIA. V takom prípade je tento dátum dňom zániku tejto zmluvy, končia ním všetky práva použitia poskytnuté používateľovi na základe tejto zmluvy.
Dňom zániku LICENČNEJ ZMLUVY končia všetky práva použitia SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU poskytnuté používateľovi. V takom prípade musí používateľ najneskôr v deň UKONČENIA PRÁVA K POUŽITIU zo všetkých svojich počítačov celkom odstrániť všetky inštalácie SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU.

12. ZÁRUČNÉ PODMIENKY . Poskytovateľ licencie garantuje plnú funkcionalitu SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU iba za predpokladu, že budú používateľom splnené minimálne SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY. Minimálne systémové požiadavky aktuálnej verzie SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU uvádza poskytovateľ licencie na svojich internetových stránkach.
Poskytovateľ licencie zodpovedá za to, že SOFTVÉROVÝ PRODUKT zodpovedá vo svojich podstatných aspektoch funkčným vlastnostiam špecifikovaným v POUŽÍVATEĽSKEJ DOKUMENTÁCII dodanej spolu so SOFTVÉROVÝM PRODUKTOM. Používateľ je zodpovedný za to, aby sa s používateľskou dokumentáciou zoznámil .
Absencia alebo rozdielnosť vlastností či funkcií SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU oproti používateľskej dokumentácii sa nepovažuje za chybu a používateľovi nevznikajú z tohto dôvodu žiadne nároky zo zodpovednosti za chyby ani nárok na odstúpenie od LICENČNEJ ZMLUVY.

Poskytovateľ licencie zodpovedá iba za funkčnosť aktuálnych verzií SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU, ku ktorým majú prístup iba registrovaní používatelia po uhradení ceny licencií, resp. PODPORY A AKTUALIZÁCIE. Poskytovateľ licencie nezodpovedá za chyby starších verzií SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU ani za ich prípadnú nekompatibilitu s novými softvérovými či hardvérovými prostriedkami. Poskytovateľ licencie nie je povinný vykonávať technickú podporu, vývoj ani údržbu starších verzií SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU.


Podmienkou vzniku nároku na záruku je registrácia používateľa SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU u poskytovateľa licencie. Registráciu zabezpečuje vlastník licencie. Na SOFTVÉROVÝ PRODUKT je poskytovaná záruka po celú dobu, po ktorú POUŽÍVATEĽ priebežne prostredníctvom služby PODPORA A AKTUALIZÁCIA aktualizuje SOFTVÉROVÝ PRODUKT na jeho aktuálne verzie. Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby médií a príručiek.
Za chybu SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU sa nepovažuje skutočnosť, že SOFTVÉROVÝ PRODUKT v sebe neobsahuje prípadné legislatívne zmeny, ktoré neboli poskytovateľovi licencie známe v okamihu výroby SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU. Používateľ je povinný pravidelne vykonávať zálohy dát a ich archivovanie, vrátane kontroly bezchybnosti vytvorenej zálohy. Poskytovateľ licencie nezodpovedá za stratu či poškodenie dát, ktoré neboli správne zálohované. Nároky zo záruky nevzniknú, pokiaľ bola chyba SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU spôsobená vyššou mocou, nehodou, zlým alebo nesprávnym používaním či používaním na nevhodnom či zavírovanom hardvéri, alebo v kombinácii s iným softvérom, ktorý negatívne ovplyvňuje chovanie SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU.


Všetka zákaznícka podpora, servis a údržba sa riadi OBCHODNÝMI PODMIENKAMI poskytovateľa licencie alebo distribútora.
Obmedzenie záruk. Nároky zo záruky nevzniknú, pokiaľ bola chyba SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU spôsobená vyššou mocou, nehodou, zlým alebo nesprávnym používaním, používaním na nevhodnom hardvéri, hardvéri, ktorý je v rozpore s TECHNICKÝMI POŽIADAVKAMI uvedenými v dokumentácii, alebo počítačovými vírusmi. Záruka sa nevzťahuje na nutné legislatívne úpravy, ktoré si vynútili zmeny v legislatíve, keď vstúpili do platnosti po dátume výroby SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU uvedenom na obale SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU. Za chybu SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU nemožno označiť skutočnosť , že SOFTVÉROVÝ PRODUKT v sebe neobsahuje prípadné legislatívne zmeny, ktoré neboli výrobcovi známe v okamihu výroby programu, alebo že nepracuje na hardvéri, ktorý nebol dostupný v okamihu výroby programu. Poskytovateľ licencie nezodpovedá za správnu funkciu SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU v prípade, že je používaný na počítači spolu s programami iných výrobcov, ktoré svojou funkciou či podstatou bránia korektnému používaniu SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU.
Poskytovateľ licencie nezodpovedá za správnu funkciu SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU v prípade, že je používaný na chybne nakonfigurovanom počítači či v prostredí chybne nastavenej počítačovej siete.
Záruka sa nevzťahuje na bezplatne distribuované verzie SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU.


13. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY . - Poskytovateľ licencie nenesie zodpovednosť za škody ani za nepriame škody, nech sú akékoľvek (vrátane, nie výhradne, následných škôd, vedľajších škôd, škôd v dôsledku straty zisku z podnikania, prerušenia podnikania, straty informácií o podnikaní alebo akýchkoľvek ďalších finančných strát), aj keď vznikli na základe použitia alebo nemožnosti použitia SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU, a to aj v prípade, že Poskytovateľ licencie bol označený ako možný pôvodca týchto škôd a tiež vrátane prípadu, že takúto možnosť bolo možné vopred predpokladať. Poskytovateľ licencie nenesie zodpovednosť za straty zisku používateľa.
Poskytovateľ licencie v žiadnom prípade nezodpovedá za správnosť a úplnosť výstupov zo SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU odovzdávaných orgánom štátnej správy a samosprávy, obchodným partnerom a ďalším subjektom.
V žiadnom prípade celková výška náhrady škody spôsobenej prípadným porušením zmluvných či zákonných povinností zo strany poskytovateľa licencie neprevýši čiastku zaplatenú používateľom za poskytnutie licencie, a to bez ohľadu na výšku a druh uplatňovanej náhrady vzniknutých škôd.


14. INFORMÁCIE- Akékoľvek technické informácie, ktoré používateľ poskytne poskytovateľovi licencie v rámci SLUŽIEB ODBORNEJ POMOCI, môžu byť poskytovateľom licencie použité pre obchodné potreby, vrátane podpory a vývoja produktov, s výnimkou tých informácií, ktoré sú označené ako „dôverné“. Poskytovateľ licencie môže tieto technické informácie používať spôsobom, ktorý by používateľa osobne identifikoval. Informácie používateľom označené za dôverné budú poskytovateľom licencie použité výhradne pre služby odbornej pomoci používateľovi